“กรมสุขภาพจิตห่วงใยเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก แนะผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังเกตอาการบุตรหลานใกล้ชิด” .

“กรมสุขภาพจิตห่วงใยเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก แนะผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังเกตอาการบุตรหลานใกล้ชิด”
.
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะนำวิธีสังเกตง่ายๆแก่ผู้ปกครองหากสงสัยว่าบุตรหลานของตนอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
1) สังเกตร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย พฤติกรรม หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเด็ก
2) ใส่ใจรับฟัง ใช้เวลาพูดคุยมากขึ้น ทำความเข้าใจในสิ่งที่เด็กกำลังสื่อสารโดยไม่ด่วนตัดสินใจ
3) สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ให้เด็กสามารถสื่อสาร หรือเล่าเรื่องราวต่างๆได้ หากพบเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากควรพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือกุมารแพทย์พัฒนาการ ได้ที่สถานพยาบาลต่างๆ

 

ขอบพระคุณข้อมูลและภาพประกอบ จากข่าวกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 5 ต.ค. 2563