ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นำโดย พญ.จุฬาลักษณ์ สินจัตุรัส นายแพทย์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นำโดย พญ.จุฬาลักษณ์ สินจัตุรัส นายแพทย์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำการให้บริการงานผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก และการบริการในหอผู้ป่วยในตามลำดับ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาระบบบริการทางจิตเวชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก รวม 11 คน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์