นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล นางเพ็ญสุดา ไชยเมือง หัวหน้าตึกผู้ป่วยในพิเศษ (ตึกฉัตรชบา) เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ที่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล นางเพ็ญสุดา ไชยเมือง หัวหน้าตึกผู้ป่วยในพิเศษ (ตึกฉัตรชบา) เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ที่หอผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาวะราชพฤกษ์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งนี้ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์พร้อมบุคลากรให้เกียรติร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความพึงพอใจของผู้ป่วยละญาติเป็นสำคัญ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
.
— ขอบคุณภาพภ่าย ช่างภาพกรมสุขภาพจิต

— โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์