นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแจงใจแก่บุคลากรให้มีความสุขมีสุขภาพจิตใจที่ดีในการทำงาน พัฒนาสักยภาพของตนให้เป็นบุคลากรแบบ Multitasking ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ ไร่ธารธรรม อ.เมืองเลย จ.เลย