นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาลนำบุคลกรเข้าร่วมประชุม การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสิรมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเล

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาลนำบุคลกรเข้าร่วมประชุม การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสิรมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเลย ครั้งนี้ นายอมร ลำมะนา นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ผู้แทนเรือนจำจังหวัดเลยเป็นประธานในที่ประชุม มีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดเลย เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้ต้องขังให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางกายและทางจิตใจ พร้อมหารือถึงโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมภูบ่อบิด เรือนจำจังหวัดเลย