อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพขณะปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.วันทนา เมธีโชติธนา (ครูอุ๋ย) จากวันทาโยคะ จังหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และการฝึกโยคะอย่างถูกวิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์