ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องขอซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องขอซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

รายละเอียด