ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563 ผ่านระบบทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ น.ส.วนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น.ส.จิรัชญา ชนะราวี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563 ผ่านระบบทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings ส่งสัญญาณจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มายัง ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์