โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โดย น.ส.ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และพัฒนาระบบริการให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท เป้าหมาย ผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 36 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จำนวน 48 คน และผู้ให้บริการผู้ป่วยโรคจิตเภท จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์