พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล และนายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธนกร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี