พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อต้องการให้บุคลากรโรงพยาบาล และคนไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างความสุข ให้แก่ประชาชน โดยในกิจกรรมมีข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์