นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาลเป็นประธานและต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 23563 นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาลเป็นประธานและต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563 จัดโดยนายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยพงษ์ ชุมศรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.ชลธิชา จินาพร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้ในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์