นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเลย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเลย นำโดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นางสิริพรรณ โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นผู้นำการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ ”วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายของผู้ตรวจฯ ณ ห้องประชุมภูหลวง โรงพยาบาลเลย