นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุม โดยมีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ วาระการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพกายและจิตใจผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในผู้ที่บริโภคเองและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย