นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสายด่วนสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสายด่วนสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลจิตเวช สถาบันและศูนย์สุขภาพจิตสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการให้บริการ ได้แก่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ,Line@074nykshและเฟสบุค (facebook.com/HotlineForHero) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เข้าถึงการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิตในหลายช่องทาง โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญานจากห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ไปยังผู้รับผิดชอบสายด่วนสุขภาพจิตฯในโรงพยาบาลจิตเวช สถาบันและศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศ