โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มงานจิตเวชฉุกเฉิน นำโดย นางฉลองรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฉุกเฉินพร้อมบุคลากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 และ วันที่ 26 มกราคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ความสามารถในการประเมินภาวะแทรกซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ครั้งนี้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วิทยากรนำโดย นพ.ณัชพล เต็มพรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ น.ส.สุขุมาลย์ ศิลปอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์