โครงการการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรัษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมประชุมในโครงการการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรัษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2564 โดยนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์