โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพร้อมมอบองค์ความรู้เทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพและฝึกปฏิบัติในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์