สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.63 เดือนธันวาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.63 เดือนธันวาคม