ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายฉัตรชัย มูลเจริญพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ครั้งที่2/2564 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2 โดยท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน การนำเสนอแนวทางการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ส่งสัญญานจากห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร1ชั้น1 กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์