ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง เภสัชกรปฏิบัติการ และนายฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ตามหนังสือเชิญจากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โดยมีนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม แพทย์หญิงปวีณา แพพานิช ประธานทีมบริหารความเสี่ยงพร้อมบุคลากรเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลแก่บุคลากร ในการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 

ขอบพระคุณภาพประกอบข่าวจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์