คุณธนพล ใจฉลาด ให้คำแนะนำและให้คำศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV เพื่อพัฒนาบริการผู้ป่วยในให้มีมาตรฐาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) นำโดยนางเพ็ญสุดา ไชยเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายอดิศักดิ์ ชัยศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง เภสัชกรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา น้อยวังหิน นักโภชนาการปฏิบัติการ และนายศักดิ์ชัย นนทะศรี ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังคำแนะนำและศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV โดยคุณธนพล ใจฉลาด เพื่อพัฒนาบริการผู้ป่วยในให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น ณ อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์