ประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางและวิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งทบทวนหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญานจากกรมสุขภาพจิตมายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์