ประชุมกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation)ทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ครั้งที่4/2564 พร้อมผู้รับผิดชอบทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation)ทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ครั้งที่4/2564 พร้อมผู้รับผิดชอบทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 วาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 1-13 โดยผู้รับผิดชอบงานMCATT ต่อด้วยการติดตามการดำเนินงานสายด่วนHot Line การดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร รวมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลส่งสัญญานจากห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มายัง โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์