ลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ผู้แทนพยาบาลและสหวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ผู้แทนพยาบาลและสหวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในการสรุปเนื้อหาของผลงานวิชาการเป็นภาษาอักฤษ การเตรียม Presentation เพื่อการจัดทำสคริปการนำเสนอผลงาน และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเตรียม Presentation การร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมปัญญา-สติ ชั้น 2 อาคาร 4 กรมสุขภาพจิต มายังโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์