ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 การดูแลเด็ก 4 โรคหลักทางสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมตัวแทนพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 การดูแลเด็ก 4 โรคหลักทางสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์