กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SMI-V) ระยะที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SMI-V) ระยะที่1 โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นประธานในโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสำหรับนำมาปรับปรุงในการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงาน 3S และ SMI-V พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์