นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”สถานการณ์ปัญหาและโรคจิตเวชเด็กวัยเรียน” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกุมารแพทย์ แพทย์ และสหวิชาชีพ ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนนำร่อง ให้มีความรู้และทักษะการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรคสมาธิสั้นและโรคจิตเวชเด็กอื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองสามารถให้การดูแลช่วยเหลือเด็กในความดูแลที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กได้ ณ ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี