โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จัดโครงการพัฒนางานวิจัยองค์กร (การพัฒนางานวิจัยทางคลินิกและบริการ)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จัดโครงการพัฒนางานวิจัยองค์กร(การพัฒนางานวิจัยทางคลินิกและบริการ) เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านคลินิกและด้านบริการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานวิชาการในบทความวารสารระดับ TCI 3 ขึ้นไป(วารสารระดับประเทศ) โดยในวันนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมและการขอจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์