โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค. 2564

วันที่ 29 มี.ค. 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค. 2564 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประวงค์เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย