กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย2 (ตึกจำปาทอง) จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม กิจกรรมที่2

วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย2 (ตึกจำปาทอง) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยน.ส.ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยในชาย2 จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม กิจกรรมที่2 การดูแลผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยและญาติของผู้เข้ารับการรักษาเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา การรับประทานยา และการดูแลโดยครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป ณ อาคารผู้ป่วยในชาย2 (ตึกจำปาทอง) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์