โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมออกร้านงานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 9 เม.ย. 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมออกร้านงานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 9 เม.ย. 2564 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตที่ดี พร้อมแนะนำติตั้งแอปพลิเคชัน Mental Health Check-In สำหรับตรวจสอบสุขภาพจิตด้วยตนเองแก่ผู้เข้าชมงาน ครั้งนี้กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดได้ร่วมออกให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมภรรยาและนายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยร่วมเยี่ยมชมสถานที่จัดงานและคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย