รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์

เมษายน 10, 2018 รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2561
พฤษภาคม 17, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑืประจำเดือนเมษายน 2561
มิถุนายน 8, 2018 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม 13, 2018 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สิงหาคม 8, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
กันยายน 6, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภุณฑ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
พฤศจิกายน 6, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือนตุลาคม 2561
ธันวาคม 14, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
มกราคม 7, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 11, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2562