รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์

มกราคม 6, 2021 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ตุลาคม 5, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2563
กันยายน 3, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สิงหาคม 4, 2020 สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 9, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
มิถุนายน 8, 2020 สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 8, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน เมษายน 2563
เมษายน 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 5, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2563