รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์

กุมภาพันธ์ 5, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2563
มกราคม 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ธันวาคม 9, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 7, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กันยายน 2562
กันยายน 4, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สิงหาคม 7, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 4, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562
มิถุนายน 12, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เมษายน 10, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562
มีนาคม 8, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562