รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนกุมภาพันธ์ 62
กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนพฤศจิกายน 61
กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนตุลาคม 61
กุมภาพันธ์ 18, 2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กุมภาพันธ์ 6, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนมกราคม 2562
มกราคม 10, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนธันวาคม
ตุลาคม 8, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.61 เดือน กันยายน 2561
กันยายน 10, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนสิงหาคม
สิงหาคม 23, 2018 เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สิงหาคม 23, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน