รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กันยายน 10, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนสิงหาคม
สิงหาคม 23, 2018 เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สิงหาคม 23, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน
สิงหาคม 23, 2018 เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
สิงหาคม 23, 2018 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
สิงหาคม 23, 2018 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สิงหาคม 16, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 9, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนมิถุนายน
มิถุนายน 8, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 7, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61