รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

มิถุนายน 10, 2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
กันยายน 6, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
สิงหาคม 9, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน กรกฎาคม 62
กรกฎาคม 8, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน มิถุนายน 62
มิถุนายน 7, 2019 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 8, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนเมษายน 2562
เมษายน 17, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนมีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนกุมภาพันธ์ 62
กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนพฤศจิกายน 61
กุมภาพันธ์ 20, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนตุลาคม 61