สรุปผลจัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียด

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

 

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียด

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 2563

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน เมษายน 2563

รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลด