ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ดาวน์โหลด