แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน