โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเรือนจำและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลผู้ตัองขังจิตเวช พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในการดูแลผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชในเรือนจำ โดยมีนายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ และน.ส.วนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากร ในครั้งนี้เป็นการจัดรูปแบบออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญานจากห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ไปยังพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด