โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะความรู้ด้านการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าสารสนเทศของหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานมีการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลที่ปลอดภัย มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรุ่นที่ 1วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. 2564 – 1 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์