โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ประจำปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ นายชัยศักดิ์ ศรีภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ประจำปี 2564 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ(Admin & User) ให้สามารถใช้งานระบบข็อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเป็นการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ส่งสัญญาณมายังโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์