โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ผู้ป่วย/บุคลากรในโรงพยาบาล จัดโดยน.ส.ชุติมา น้อยวังหิน กลุ่มงานโภชนาการและผู้รับผิดชอบ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ผู้ป่วย/บุคลากรในโรงพยาบาล จัดโดยน.ส.ชุติมา น้อยวังหิน กลุ่มงานโภชนาการและผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมและให้ความรุ้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลให้รู้ถึงอันตราย พิษภัยที่อาจเกิดจากอาหาร ส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถดูแลผู้ป่วย ชุมชนและตนเองให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรร่วมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์