โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มภารกิจการพยาบาลจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช “การพัฒนาการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่ (New normal) ในวิกฤตโควิด – 19”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มภารกิจการพยาบาลจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช “การพัฒนาการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่ (New normal) ในวิกฤตโควิด – 19” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสุขภาพจิตตามวิถีปกติใหม่ (New normal) ในสถานการณ์โควิด – 19 และสามารถนำโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการได้ โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยดร.อัจรา คำมะทิตย์ ดร.รัตการ เหมือนนาดอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีและนายสมิง ศรีบุตรตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ครั้งนี้เป็นการจัดโครงการผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ไปยังเครือข่ายในเขตพื้นที่สุขภาพจิตที่ 8