โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ นางปาลิดา โสมาศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ นางปาลิดา โสมาศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1 โดยเป็นการเข้าร่วมทางไกลผ่านระบบGoogle Meet ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองบริหารการคลัง มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์