นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 37/2564 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย และคณะกรรมการการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 24/2564 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยในจังหวัดเลยเข้าร่วมประชุม วาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางในการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาด การบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย