รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ 2565

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกวดจ้างเหมาบริการเอกชน ทำความสะอาดสถานที่ราชการ 2565  ดาวน์โหลดรายละเอียด