รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ1

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ1

รายละเอียด