เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

รายละเอียด