รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน1

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน1

รายละเอียด