โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานและวิทยากรในโครงการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิเทศน์ บุตรเต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายนรินทร์ ฮามพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางลลดา นาคเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริการ พัฒนาระบบสอบสวนโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมในรูปแบบ Video Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ไปยังผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจเข้าร่วมในทุกพื้นที่