โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดยาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดยาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดทราบถึงกระบวนการติดตามประเมินประสิทธิผลการบำบัดรักษาฟื้นฟูของหน่วยบริการหลังเข้าสู่การบวนการบำบัด และมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองขณะกลับบ้าน ระหว่างวันที่14 – 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์